Algemene voorwaarden

Hosting
Stichting Cluster Hosting biedt hosting-diensten aan, waaronder wordt verstaan: het ter beschikking stellen van een hosting-account met een vooraf vastgestelde hoeveelheid schijfruimte en dataverkeer, onder andere ten bate van bijvoorbeeld het plaatsen van webpagina’s, en het gebruiken van e-mail.
Stichting Cluster Hosting stelt de schijfruimte en het dataverkeer steeds ter beschikking voor zover de klant de afgesproken hoeveelheid nog niet overschreden heeft; uitbreiding van de account is uiteraard te allen tijde mogelijk.

Domeinnaamregistratie
Stichting Cluster Hosting zal – indien nodig – de voor de website benodigde domeinnaam aanvragen, of verhuizing voor u regelen. Indien om wat voor reden dan ook deze overeenkomst wordt beëindigd en de hosting-diensten door een andere hosting provider overgenomen worden, zal Stichting Cluster Hosting alle medewerking verlenen bij de verhuizing van het domein naar een andere hosting provider.

Bestellen
Een overeenkomst komt tot stand door de online-bestelling op de website van Stichting Cluster Hosting, en aanvaarding van de bestelling door Stichting Cluster Hosting via een schriftelijke bevestiging van de bestelling per e-mail.

Tarieven
Stichting Cluster Hosting is gerechtigd haar prijzen en tarieven periodiek aan te passen. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Stichting Cluster Hosting aangekondigde verhoging, dan is opdrachtgever gerechtigd binnen 7 dagen de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.
Wijzigingen in prijzen en tarieven tot 10% zijn geacht stilzwijgend te worden geaccepteerd en behoeven niet als zodanig te worden vermeld. Bij gebreke van tijdige betaling is Stichting Cluster Hosting gerechtigd de dienst met onmiddellijke ingang te staken, waarbij betalingsverplichting voor opdrachtgever blijft bestaan.

Opzeggen
Opzegging van een jaarcontract dient minimaal 45 dagen voor het einde van de termijn te
geschieden en geldt tegen het einde van de bedoelde termijn. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk op
papier gebeuren (dus niet per e-mail), waarbij als opzegdatum geldt de datum dat Stichting Cluster Hosting de opzegging daadwerkelijk heeft ontvangen.
Het betreft jaarabonnementen, die stilzwijgend verlengd worden.

Termijnen
Opgave van de afleveringstermijnen, dan wel van enige andere termijn, waarbinnen Stichting Cluster Hosting aan haar verplichtingen moet voldoen, wordt naar beste weten gedaan, maar deze opgave zal nimmer een fatale termijn zijn.

Aansprakelijkheid

  • Opdrachtgever dient er altijd rekening mee te houden dat data verloren kan gaan. Vanwege de mogelijkheid van verlies van gegevens dient de opdrachtgever altijd zelf zorg te dragen voor alle mogelijke back-ups van bestanden, respectievelijk kopieën van andere gegevens, die door opdrachtgever aan Stichting Cluster Hosting ter beschikking worden gesteld.
  • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren en actueel houden van correcte contactgegevens, waaronder het zogenaamde alternatief e-mailadres, dat STICHTING CLUSTER nodig heeft om met opdrachtgever contact te onderhouden.
  • Stichting Cluster Hosting zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van opdrachtgever, of van iedere tekortkoming van opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.

De aansprakelijkheid blijft steeds beperkt tot het bedrag, dat voor de schade-veroorzakende prestatie in rekening is gebracht of bij duurovereenkomsten tot een factuurbedrag over een periode van een maand.
Indien de in de in dit lid genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens Stichting Cluster Hosting, zal opdrachtgever Stichting Cluster Hosting hiervan vrijwaren.
Stichting Cluster Hosting is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie et cetera.

STICHTING CLUSTER is nimmer aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Stichting Cluster Hosting niet in staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend storingen in de diensten of netwerken van derden en uitval van de elektriciteitsvoorziening aan Stichting Cluster Hosting.

Privacy
Stichting Cluster Hosting onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking aan derden, tenzij Stichting Cluster Hosting krachtens de wet, een rechterlijke uitspraak of ons bedrijfsgericht inzicht daartoe verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met de Nederlandse Wet, internationale verdragen of onze algemene voorwaarden.
Zie ook onze Privacyverklaring.

Verplichtingen afnemer
Afnemer zal door het gebruik van de dienst(en) van Stichting Cluster Hosting geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in strijd met wettelijke bepalingen handelen. In het bijzonder zal de afnemer zich onthouden van discriminatie en intimidatie, geen IRC installeren op onze server, zich onthouden van spamming, hacking of het verspreiden van virussen. Afnemer zal niet zodanig gebruik maken van de dienst dat daardoor de juiste werking van de computersystemen van Stichting Cluster Hosting wordt verhinderd of kan worden verhinderd.

Indien afnemer, naar het oordeel van Stichting Cluster Hosting, handelt in strijd met de voorwaarden, of overigens oneigenlijk gebruik maakt van de dienst van Stichting Cluster Hosting, is Stichting Cluster Hosting gerechtigd met onmiddellijke ingang de hosting-dienst te blokkeren, zonder dat Stichting Cluster Hosting tot enige schadevergoeding gehouden is.

Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Stichting Cluster Hosting aangeeft dat deze noodzakelijk zijn en/of waarvan de gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst (zoals wijzigingen in adresgegevens, e-mailadres en/of telefoonnummer), tijdig aan Stichting Cluster Hosting worden vestrekt. Indien Stichting Cluster Hosting onverhoopt mocht constateren dat wordt gehandeld in strijd met met onderhavige voorwaarden, is Stichting Cluster Hosting gerechtigd (de account van) de afnemer te blokkeren, waarbij betalingsverplichtingen blijven bestaan.

Hier vindt u de uitgebreide versie van de algemene voorwaarden.